قدرت تمرکز خور را بسنجید
مربع قرمز را با ماوس بگیرید و از برخورد آن با دیواره و مربعهای آبی جلوگیری کنید

زیر 5 ثانیه هوش شما پایین تر از متوسط
تا 11 ثانیه شما یک انسان معمولی هستید
تا 17 ثانیه شما یک انسان فوق الاده باهوش هستید
تا 30 ثانیه شما یک نابغه بتمام معنا هستید
بالاتراز 35 ثانیه شما احتمالا یک انسان فرا طبیعی یا جادوگر هستید

Copyright© 2013 Allright reserved by gonak village